STOPAA STATSBIDRAG TILL RELIGIÖSA SAMFUND

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med rubriken ”DAGS ATT VERKLIGEN SKILJA KYRKAN FRÅN STATEN”. Jag förespråkade i inlägget att begravningsverksamheten i alla kommuner borde vara en kommunal angelägenhet. Det är nu enbart i Stockholm och Tranås det är så. Det förtjänar att påpekas att såväl Kammarkollegiet som Riksrevisionen kritiserat Svenska kyrkans sätt att sköta begravningsverksamheten. Vidare förespråkade jag att vigselrätten skulle förbehållas tjänstemän inom stat och kommun, som i sin myndighetsutövning inte kan diskriminera vissa par. Vigseln är en juridisk handling som definierar den enskildes civilrättsliga ställning i samhället. Om man är gift eller inte spelar bl.a. roll om man får barn, skiljer sig och vid arv. Vigselförrättandet är därmed myndighetsutövning. Vilka ceremonier som Svenska kyrkan och andra samfund vill arrangera i samband med att äktenskap ingås är deras ensak. Enligt min mening bör inte heller präster delta i skolavslutningar i sin egenskap av präster.
TV-programmet Uppdrag granskning lät den 16 maj 2012 två kvinnliga medarbetare utrustade med dold kamera och iklädda niqab besöka 10 av Sveriges största moskéer bland annat i Stockholm och Uppsala. Kvinnorna ställde frågor om månggifte, sexkrav inom äktenskapet och polisanmälan om hustrumisshandel. I nio av 10 moskéer fick de två kvinnorna höra att månggifte var tillåtet under förutsättning att mannen kunde försörja sina hustrur. I sex av moskéerna fick kvinnorna veta att en man hade rätt att kräva sexuella tjänster av sin hustru. I sex av moskéerna fick de också höra att kvinnorna inte skulle vända sig till polisen efter misshandel. Det budskap som imamer och familjerådgivare förmedlade är i de fall som redovisats stridande mot svensk lag. När imamerna och familjerådgivarna intervjuades av omaskerade reportrar från Uppdrag granskning redovisade de en helt annan syn på frågorna som ställdes. Månggifte var då inte tillåtet, mannen fick inte tilltvinga sig sexuelle tjänster och den som blev misshandlad skulle vända sig till polisen. Imamernas och familjerådgivarnas inställning till månggifte, sex och misshandel inom äktenskapet är häpnadsväckande men det är också falskheten. Hur skall någon kunna han förtroende för imamer eller familjerådgivare som företräder islam? I sina kommentarer till intervjuerna valde en del företrädare för muslimerna i stället för att ta avstånd från imamernas och familjerådgivarnas falskhet och ställningstagande mot svensk lagstiftning att angripa Uppdrag granskning.
Staten stöder olika trossamfund ekonomiskt (SFS 1999:932). Det övergripande syftet med statens stöd är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva långsiktig religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Statens stöd till trossamfunden regleras i två lagar och en förordning – Lag om trossamfund (SFS 1998:1593), Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) samt Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974). Det borde vara en självklarhet att samfund som tar emot statligt ekonomiskt stöd därmed förbinder sig att följa svensk lagstiftning.
För att pröva vilka trossamfund som kan komma ifråga för statsbidrag har inrättats Nämnden för statligt stöd till trossamfund. År 2011 utdelades cirka 50 miljoner kronor i stöd. Olika trossamfund har under många år fått statligt stöt. I samband med att kyrkan år 2000 ”skildes” från staten sågs lagstiftningen som reglerar stödet över. I propositionen med regler för stödet angavs följande motiv:

Det främsta stödmotivet är att trossamfunden liksom många andra typer av frivilligorganisationer generellt sett är samhällsnyttiga och av det skälet värda att stödjas. Trossamfunden medverkar, tillsammans med andra goda krafter, i den ständigt pågående normbildningsprocess som är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Aktuell samhällsforskning pekar också klart på att aktivt förenings- och samhällsliv på, många sätt stärker det demokratiska systemet. Att olika ideologier och trosriktningar, som verkar för att vårt demokratiska statsskick upprätthålls, stärks och utvecklas, också får goda möjligheter att göra sig gällande är därför av stor betydelse för vitaliteten i den svenska demokratin

År 2011 utbetalades bidrag till följande trossamfund:

Organisations Projektbidrag Projektbidrag Projektbidrag
Församlingar inom bidrag Lokal Etablerings Särsk.utb
samfunden: bidrag bidrag bidrag
Frälsningsarmén 1.009.000 210.000
Metodistkyrkan 374.000
Evangeliska Frikyrkan 2.538.000 76.000 70.000
Pingströrelsen 6.458.000 665.000
Sjundedagsadventistsamfundet 237.000
Svenska Alliansmission 1.188.000
Svenska Baptistsamfundet 1.571.000 10.000
Svenska Missionskyrkan 6.137.000 1.145.000
Gemensamma församlingar 139.000
ELM – Bibeltrogna Vänner 195.000
Evang Fosterlands-Stift 2.372.000 120.000 50.000
Estniska ev lutherska k:an 211.000
Lettiska ev lutherska k:an 102.000
Ungerska protestant. k:an 192.000
Danska kyrkan 45.000
Norska kyrkan 435.000
Isländska kyrkan 20.000
Anglikanska kyrkan 176.000
Romersk-katolska kyrkan 3.879.000 7.000
Ortodoxa & österländska kyrkor
-Bulgariska ortodoxa kyrkan 22.000
-Finska ” ” 64.000
-Grekisk ” ” 651.000
-Makedoniska ” ” 333.000
-Rumänska ” ” 325.000
-Ryska ” ” 114.000 9.000
-Serbiska ” ” 1.341.000
-Svenska ” prosteriet 117.000
-Armeniska apostol kyrkan 82.000
-Eritreanska ortodoxa kyrkan 94.000
-Etiopiska ” ” 176.000
-Koptiska ” ” 92.000 100.000 55.000
-Syriska ” ” 1.904.000
-Österns assyriska kyrka 289.000
Judiska församlingar 518.000 100.000 9.000
Islamiska församlingar
-FIFS 1.583.000 50.000 25.000
-IKUS 814.000 25.000
-SMF 1.465.000 105.000
-SIF 569.000 25.000
-ISS 306.000 151.000
-BIS 737.000 9.000 18.000
Buddhistiska församlingar 264.000 40.000
SUMMA 38.999.000 2.572.000 580.000 61.000

Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhetsbidrag
Teologiska institutioner 1.200.000
Andlig vård inom sjukvården 5.100.000

Det finns goda skäl för att ifrågasätta om de samfund som får statsbidrag verkligen förstärker och utvecklar de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Staten skall inte blanda sig i religiösa frågor utom när religiösa uppfattningar strider mot svensk lagstiftning. Då måste staten tillse att svensk lagstiftning får gälla. Många har säkert kommit till Sverige för att få frihet. Den skall inte beskäras av religiösa företrädare.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: